Gebruiksvoorwaarden

vindHet Home

 

                                                                         Gebruiksvoorwaarden vindHet.be

Welkom op vindHet.be, onderdeel van Nigo G&D bvba

Deze gebruiksvoorwaarden (de “gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik en functioneren van de website, onder meer bereikbaar via de domeinnaam www.vindHet.be (zowel via computer als via mobiele apparatuur of via enige andere software applicatie) (de “website”), op de dienstverlening die door www.vindHet.be wordt aangeboden en op alle overeenkomsten die www.vindHet.be aangaat voor het gebruik van de website en de dienstverlening

www.vindHet.be is een online handelsplatform, waarin vraag en aanbod over heel België bij elkaar worden gebracht door middel van het ter beschikking stellen van ruimte voor het plaatsen van advertenties. De levering van bepaalde betalende diensten zal, omwille van de aard van deze diensten, afhankelijk zijn van de op dat ogenblik beschikbare advertentieruimte op de website (de “dienst”).

Door het gebruiken of raadplegen van de website en door het gebruiken van de dienst, verklaart u kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en aanvaardt u de onverkorte toepassing ervan. www.vindHet.be raadt iedere bezoeker van de website daarom aan de gebruiksvoorwaarden voorafgaand aan het gebruik van de website en nadien op geregelde tijdstippen te lezen.

www.vindHet.be wordt u aangeboden door Nigo G&D bvba een vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel aan het bloemenhof 19 Kuurne 8520 met ondernemingsnummer BE0879.993.995

Minderjarigen

De dienst is slechts toegankelijk voor personen die juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten (de “bezoeker” of “u”). Onverminderd het voorgaande, is de dienst slechts toegankelijk voor minderjarige bezoekers, indien zij daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betrokken handeling zelfstandig verricht.

Privacy

In ons privacy beleid wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken en welke maatregelen wij treffen om uw privacy te beschermen wanneer u onze website gebruikt.

Regels voor het registreren als bezoeker en voor het plaatsen van zoekertjes

De bezoeker van de website kan zich als gebruiker registreren door het online registratieformulier in te vullen. De bezoeker kan zijn persoonlijke gegevens te allen tijde wijzigen en van de website verwijderen.
De bezoeker dient zijn persoonsgegevens correct en oprecht in te vullen en staat bijgevolg in voor de volledigheid en juistheid van die gegevens. De bezoeker dient zijn persoonlijke pagina dus zelf actueel te houden.
De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn e-mailadres en wachtwoord. Deze gegevens mogen niet met derden gedeeld of op een andere manier aan hen ter beschikking worden gesteld.

Bij het aanmaken van een persoonlijke pagina is het niet toegestaan om meerdere persoonlijke pagina’s te creëren die hoofdzakelijk tot doel hebben dat de bezoeker zich als een andere bezoeker op de website zou kunnen voordoen of dat de bezoeker door middel van deze pagina’s dezelfde Zoekertjes meerdere malen als gebruiker op de website zou kunnen plaatsen. Het is eveneens niet toegestaan om een gebruikersnaam te gebruiken die een URL (of een gedeelte daarvan) of een e-mailadres bevat.

De bezoeker kan op de website advertenties (“Zoekertjes”) van gebruikers bekijken en daarop reageren. Indien de bezoeker is ingelogd, kan hij als gebruiker ook zelf Zoekertjes plaatsen op de Website.

Via de knop ‘Plaats gratis Zoekertje’ kan de gebruiker een Zoekertje opstellen en dit vervolgens op de Website plaatsen. Na het plaatsen van het Zoekertje kan de gebruiker dit Zoekertje te allen tijde wijzigen. Het plaatsen van Zoekertjes is in beginsel gratis, maar kan ook op vrijwillige basis door de bezoeker betalend zijn.

Algemene regels voor het plaatsen van Zoekertjes op de Website

Zoekertjes die door de gebruiker op de Website worden geplaatst, dienen aan de volgende regels te voldoen. Indien Zoekertjes niet aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deze door vindHet.be verwijderd worden:

 1. Opmaak Zoekertje: Zoekertjes moeten onder de meest passende afdeling, rubriek en categorie geplaatst worden. Na het plaatsen van zijn Zoekertje kan de gebruiker de afdeling, rubriek en categorie waaronder dit Zoekertje geplaatst werd, te allen tijde wijzigen.
  ii. In Zoekertjes met betrekking tot producten mag slechts één concreet product gevraagd of aangeboden worden.
  iii. De titel en de tekst van Zoekertjes dienen in het Nederlands op vindHet.be opgesteld te worden. Bij het aanmaken van en te allen tijde na het plaatsen van zijn Zoekertje, kan de gebruiker ervoor kiezen om dit Zoekertje ook in de andere taal te schrijven, door het kiezen van deze optie tijdens het plaatsen of aanpassen van zijn zoekertje (“Ik schrijf ook mijn zoekertje in het Frans”).
  iv. De titel en de tekst van Zoekertjes mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn.
  v. De titel en de tekst van Zoekertjes dienen de producten of diensten die aangeboden worden, en in het bijzonder hun eigenschappen en prijs, juist en duidelijk te omschrijven.
  vi. Foto’s bij Zoekertjes dienen steeds betrekking te hebben op de aangeboden producten of diensten. Het is niet toegestaan om foto’s bij Zoekertjes te plaatsen, waarop het auteursrecht of portretrecht van een derde rust, zonder toestemming van die derde.
  vii. Zoekertjes mogen slecht éénmaal geplaatst worden, ongeacht de gekozen afdeling, rubriek of categorie en ongeacht de gebruikte persoonlijke pagina. Zoekertjes die herhaaldelijk geplaatst worden en door andere bezoekers als spam worden ervaren, kunnen verwijderd worden na melding van dit misbruik door Bezoekers aan vindHet.be.
  viii. Zoekertjes mogen geen overmatige hoeveelheid aan tekens of trefwoorden omvatten om de aandacht te trekken of om de kans op het voorkomen in uiteenlopende zoekopdrachten te vergroten.
 2. Niet toegestane Zoekertjesinhoud: i. Het is niet toegestaan in Zoekertjes een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid van de producten of diensten die in het betrokken Zoekertje worden aangeboden. Gebruikers dienen er zich immers van te vergewissen dat de door hen aangeboden producten of diensten echt zijn.
  ii. Het is niet toegestaan Zoekertjes te plaatsen met louter commerciële boodschappen die als enig doel hebben een onderneming direct of indirect te promoten.
  iii. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar andere advertentiewebsites of naar andere advertenties die gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.
  iv. De Bezoeker dient bij het plaatsen van Zoekertjes vanzelfsprekend rekening te houden met de niet-limitatieve voorbeelden van niet toegestane website-inhoud.

Bezoekers worden geacht de wet- en regelgeving te kennen die van toepassing is op de producten of diensten die zij verkopen, kopen of bekijken en gebruikers dienen zich ervan te vergewissen dat de door hen aangeboden en gevraagde producten of diensten overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving verhandeld mogen worden, alvorens deze op de Website te plaatsen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen bij de bevoegde instanties.

Bij het opstellen van Zoekertjes heeft de gebruiker de mogelijkheid om zijn Zoekertje, mits betaling, te promoten.

Honden en katten zoekertjes:

Erkende fokkers dienen volgende zaken in het zoekertje te plaatsen.
-Erkenningsnummer
-Naam van de fokker
-Adresgegevens van de fokker
-Naam en identificatienummer s van de pups of ouderdieren.
Contacteer de dienst FOD Volksgezondheid, Dienst Dierenwelzijn en CITES voor meer informatie over het erkenningsnummer. Mail naar dierenwelzijn.gent@gezondheid.belgie.be of bel naar 02/524 97 97.

Occasionele fokkers en/of particulieren dienen volgende zaken in het zoekertje te plaatsen…
-Naam en adresgegevens
-Identificatiegegevens van de pups of ouderdieren.

Zoekertjes voor dieren zullen verwijderd worden indien…
– er twijfel bestaat over de echtheid van de verstrekte info.
– de verstrekte info onvolledig is.
– er een vermoeden is dat de dieren aangeboden worden uit winstbejag.
– er vermoeden bestaat dat de dieren (of ouderdieren) gehouden werden/worden (door de aanbieder) in dier onwaardige omstandigheden.

!Zoekertjes voor dieren, geldzaken en leningen zijn niet gratis en dienen aan bepaalde voorwaardes te voldoen, dit om misbruik van de rubriek te vermijden!

Via de website kan de Gebruiker zijn Zoekertje of een verwijzing hiernaar ook op, Facebook, Twitter en andere partners van vindHet.be plaatsen. Hierop zijn de (privacy)regels van deze derden van toepassing.

Tenzij vindHet.be daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven is het niet toegestaan om:
a. Zoekertjes op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘plaats gratis zoekertje’ knop; of
b. Zoekertjes namens of in opdracht van derden te plaatsen.

Waarderingen

Enkel een geregistreerde bezoeker kan het aan- of verkoopgedrag van andere bezoekers waarderen, wanneer er tussen hen een overeenkomst tot stand is gekomen. Waarderingen zullen dan enkel geplaatst mogen worden via het e-mailadres waarmee de Bezoekers met elkaar in contact zijn geweest. Waarderingen door andere bezoekers van het aan- of verkoopgedrag van een bezoeker blijven bij diens profiel staan.

vindHet.be kan de volgende soorten waarderingen verwijderen:

 1. waarderingen met kwetsende of privacygevoelige inhoud en/of scheldwoorden;
  b. waarderingen die geen verband houden met de prestaties van een bezoeker;
  c. waarderingen gegeven door bezoekers die bepaalde regels of gebruiksvoorwaarden overtreden hebben; en
  d. Waarderingen met een commerciële inhoud (bijvoorbeeld waarderingen waarin verwezen wordt naar een andere handelaar).

Indien bij uw profiel een waardering is geplaatst die beantwoordt aan één van de onder het vorige punt omschreven omstandigheden, dan kunt u daar een melding van maken.

Regels inzake prijs- of betaalmethoden in Zoekertjes

De gebruiker mag in een Zoekertje een bezoeker niet verplichten om bepaalde betaalmethoden te gebruiken.
De gebruiker moet in het prijsveld van het Zoekertje steeds de totale prijs vermelden. Gebruikers die als onderneming producten of diensten aan consumenten aanbieden, moeten in hun Zoekertjes totale prijzen, met inbegrip van alle belastingen en alle extra vracht-, leverings- of portkosten en eventuele andere kosten, vermelden.

Rechten en plichten

De bezoeker

De bezoeker beschikt over de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die hij op de website publiceert, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merkrechten, octrooirechten, tekeningen- en modellenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en rechten met betrekking tot de bescherming van knowhow (de “Intellectuele Eigendomsrechten”),

De bezoeker verleent:

 1. aan vindHet.be een kosteloze, wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare en sublicentieerbare licentie om de inhoud, via welk gekend of toekomstig medium dan ook te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het functioneren en de promotie van de dienst en die van derden. vindHet.be behoudt zich het recht voor de inhoud, in het bijzonder de inhoud van Zoekertjes, technisch te wijzigen zodat deze via andere kanalen, bijvoorbeeld mobiele apparatuur, kunnen worden geraadpleegd; en
  b. aan andere bezoekers een kosteloze, wereldwijde en niet-exclusieve licentie om de inhoud te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het gebruik van de dienst.

Indien vindHet.be of de bezoeker de inhoud van de website verwijdert, eindigen de in overeenstemming met het vorige punt verleende licenties.

De bezoeker mag geen producten of diensten in Zoekertjes op te nemen die inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten van derden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat:

 1. het niet is toegestaan om producten of diensten aan te bieden die inbreuk maken op:
 2. de auteursrechten van een derde, zoals het aanbieden van door een derde ontwikkelde software of door een derde gemaakte muziekwerken, foto’s of schilderijen zonder toestemming van die derde;
  ii. de merkrechten van een derde, zoals het aanbieden van een kledingstuk waarop een logo van een derde geplaatst is zonder toestemming van die derde; of
  iii.de modelrechten van een derde, zoals het aanbieden van een tas die is nagemaakt zonder toestemming van die derde;

of

 1. in de titel en/of de tekst van een Zoekertje bijvoorbeeld slechts:i. de merknaam mag gebruikt worden van de producten of diensten die in het Zoekertje daadwerkelijk worden aangeboden of gevraagd; of
  ii. de handelsnaam mag gebruikt worden van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het is niet toegestaan een handelsnaam te vermelden die geen band heeft met de producten of diensten die in het Zoekertje aangeboden worden;

of

 1. in de titel van Zoekertjes de aangeboden producten of diensten niet mogen worden vergeleken met andere producten of diensten. In ieder geval mag een vergelijking op geen enkele wijze verwarring scheppen omtrent de commerciële herkomst van de aangeboden producten of diensten.

Niets wat in de gebruiksvoorwaarden of op de website wordt vermeld, is bedoeld om de bevoegdheden van de bezoeker in het kader van zijn gebruik van de dienst uit te breiden.

vindHet.be

Met uitzondering van de inhoud die door bezoekers en derden op de website gepubliceerd wordt, houden vindHet.be en haar licentiegevers de Intellectuele Eigendomsrechten aan op de dienst.

vindHet.be verleent aan de bezoeker een beperkte, persoonlijke, herroepelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om de geplaatste inhoud te gebruiken in overeenstemming met het doel van de dienst.

vindHet.be en haar licentiegevers behouden zich alle rechten voor, waaronder het recht om al dan niet substantiële delen van de inhoud van de website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken in de zin van de databankenwet.

Indien u de website via mobiele apparatuur bezoekt en daarbij gebruik maakt van de applicatie van vindHet.be (de “applicatie”), verleent vindHet.be u enkel het recht deze Applicatie voor persoonlijk gebruik aan te wenden. De applicatie kan aan bezoekers mogelijk niet dezelfde functionaliteiten bieden die beschikbaar zijn op de website.

vindHet.be is de eigenaar of de licentiehouder van elk recht, elke titel en elk belang in en met betrekking tot haar applicatie, waaronder begrepen alle toepasselijke Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot oneerlijke mededinging en alle andere eigendomsrechten, waaronder alle aanvragen, hernieuwingen, verlengingen daarvan en daarop toepasselijke herstelprocedures.

Niet toegestaan gebruik van de website en de applicatie

Het is bijvoorbeeld niet toegestaan inhoud op de website, met inbegrip van Zoekertjes, te publiceren:

 1. die pornografisch materiaal of een link daarnaar bevat of die op enige andere manier in strijd is met de openbare orde en goede zeden;
  ii. die discriminerend is op grond van politieke voorkeur, godsdienst, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid of die op enige andere manier kwetsend, beledigend, bedreigend of provocerend is;
  iii.die (seksueel) intimiderend is;
  iv. die onjuist, misleidend en onvolledig is;
  v. om grappen uit te halen of iemand lastig te vallen;
  vi. waarin persoonsgegevens van derden worden verwerkt;
  vii.waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn;
  viii.die virussen, worms, trojans, cancelbots of andere software bevat die de Dienst of de rechten en belangen van bezoekers kunnen schaden;
  ix. die de infrastructuur van de website onredelijk belast of verstoort in zijn goede werking;
  x. waarmee, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van vindHet.be, commerciële activiteiten zijn gemoeid zoals loterijen, wedstrijden en piramidespelen;
  xi. waarmee illegale activiteiten worden gepleegd of bevorderd;
  xii. waarmee inbreuk wordt gemaakt op de Intellectuele Eigendomsrechten, de privacy of enig andere rechten van vindHet.be, haar licentiegevers, haar bezoekers of derden;
  xiii.die betrekking heeft op enige producten of diensten, waarvan de handel of levering in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en het aanbod of de vraag.

De inhoud van de website mag door de bezoeker niet gereproduceerd en/of gedeeld worden aan het publiek, behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Zoekertjes of 100 hyperlinks naar Zoekertjes, zoals het gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites.

De bezoeker mag geen substantiële delen van de inhoud van de databank met Zoekertjes opvragen en hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Zoekertjes herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken in de zin van de databankenwet, tenzij hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming van vindHet.be is verkregen, of tenzij aan de uitzondering voor persoonlijk gebruik of voor nieuwsberichten is voldaan.

Het is niet toegestaan de volgende handelingen of ingrepen met betrekking tot de applicatie te verrichten:

 1. het wijzigen, het aanpassen, het vertalen, het creëren van afgeleide werken, het uiteen halen, het nabouwen (door ‘reverse-engineering’), het demonteren of het op welke andere wijze dan ook proberen achterhalen van de broncode van de applicatie;
  ii. het wijzigen, het kopiëren, het publiceren, het in licentie geven, het verkopen of het op welke andere wijze dan ook commercialiseren van de applicatie of van iedere informatie in verband met of software verbonden aan de applicatie;
  iii.het verhuren, het in lease geven of het op welke andere wijze dan ook overdragen van rechten op de applicatie;
  iv. het verwijderen, het onduidelijk maken of aanpassen van de meldingen door vindHet.be inzake haar auteursrechten, merkrechten of andere eigendomsrechten aangebracht op, vervat in of in combinatie met de applicatie; en
  v. het gebruiken van de applicatie op een wijze die de website op welke manier dan ook kan aantasten of het gebruik of genot van de website door welke partij dan ook kan verstoren.

De applicatie dient te worden gebruikt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Het is de bezoeker niet toegestaan om louter commerciële boodschappen weer te geven op de website, tenzij hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming van vindHet.be is verkregen of tenzij aan de uitzondering voor persoonlijk gebruik of voor nieuwsberichten is voldaan.

De bezoeker mag de inhoud van de website niet wijzigen, anders dan beschreven in deze gebruiksvoorwaarden.

 1. Misbruik van de website en de applicatie en de gevolgen hiervan

U kunt ons te allen tijde een melding sturen betreffende misbruik van de Website, bijvoorbeeld indien er op de website inhoud gepubliceerd is die niet in overeenstemming is met de Gebruiksvoorwaarden.

vindHet.be kan, afhankelijk van de aard en ernst van het misbruik, al dan niet naar aanleiding van meldingen en klachten van Bezoekers of derden, naar eigen inzicht en zonder opgave van redenen onder meer, maar niet hiertoe beperkt, maatregelen nemen:

vindHet.be behoudt zich het recht voor om juridische maatregelen te nemen en, voor zover zij door het misbruik van de Website schade lijdt, van de betrokken Bezoeker een schadevergoeding te eisen.

Doordat vindHet.be een dienstverlener is die host-diensten verstrekt overeenkomstig artikel XII. 19, §1 van het Wetboek van Economisch Recht, is zij niet in staat noch verplicht om toezicht te houden op de inhoud die door bezoekers en derden op de website wordt geplaatst.

vindHet.be is overigens nooit partij of op welke manier dan ook betrokken bij overeenkomsten die tussen bezoekers onderling of tussen Bezoekers en derden tot stand komen. bezoekers dienen onderlinge geschillen of geschillen met derden daarom op te lossen buiten vindHet.be om.

 Aansprakelijkheid

 Beperking aansprakelijkheid vindHet.be

Voor zover wettelijk is toegestaan, sluit vindHet.be iedere aansprakelijkheid uit voor elke vorm van schade, direct of indirect, die een bezoeker lijdt of heeft geleden door:

 1. het gebruik van de dienst;
  b. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen ervan;
  c. onjuiste informatie op de website;
  d. gebruik van producten of afname van diensten, bekomen via de website;
  e. wijzigingen in de dienst en/of wijzigingen op of van de website; of
  f. het gebruik van de applicatie.

vindHet.be is in ieder geval niet aansprakelijk voor bijzondere, indirecte en gevolgschade die verband houdt met het gebruik en functioneren van de dienst of van de applicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schending van eer en goede naam, gederfde winst en verlies van persoonsgegevens.

Indien vindHet.be om welke reden dan ook voor de in de vorige punten bepaalde schade aansprakelijk gesteld zou kunnen worden, is haar aansprakelijkheid ten opzichte van een bezoeker beperkt tot maximaal:

 1. het totaalbedrag van de vergoedingen die de bezoeker aan vindHet.be betaald heeft gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de schade ontstaan is; of
  b. 100 euro, indien het totaalbedrag dit bedrag zou overschrijden.

De vordering tot schadevergoeding in hoofde van de bezoeker verjaart na verloop van 12 maanden, gerekend vanaf het ogenblik waarop het feit of de handeling waardoor de schade is ontstaan, zich heeft voorgedaan.

vindHet.be is een dienstverlener die host-diensten verstrekt overeenkomstig artikel XII. 19, §1 van het Wetboek van Economisch Recht. Dit houdt onder andere in dat vindHet.be niet in staat noch verplicht is om toezicht te houden op de rechtmatigheid van de producten of diensten aangeboden in Zoekertjes of op de handelingsbekwaamheid en bevoegdheid van haar bezoekers.

Wij geven geen garanties

vindHet.be kan niet garanderen dat de producten of diensten die door gebruikers op de website worden aangeboden voldoen aan enige verwachtingen van een bezoeker.

Aangezien de meeste inhoud op de website afkomstig is van andere bezoekers, verleent vindHet.be daarom geen garantie over:

 1. de juistheid en nauwkeurigheid van de Zoekertjes of andere berichten;
  b. de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van de producten of diensten die worden aangeboden;
  c. de bevoegdheid van gebruikers om producten of diensten aan te bieden en de bevoegdheid van bezoekers om producten te kopen of diensten af te nemen; en
  d. het vermogen van bezoekers om de overeengekomen prijs van gekochte producten of afgenomen diensten te voldoen.

vindHet.be verleent geen garantie omtrent de permanente of beveiligde toegang tot de Dienst.

Wijzigingen van de website, de dienst en de applicatie van vindHet.be

vindHet.be behoudt zich het recht voor om te allen tijde de website of delen ervan te kunnen wijzigen.

vindHet.be behoudt zich het recht voor om te allen tijde de dienst te kunnen wijzigen of beëindigen. Een eventuele wijziging of beëindiging van de dienst zal binnen een redelijke termijn voor de doorvoering ervan aangekondigd worden.

vindHet.be behoudt zich het recht voor om te allen tijde de applicatie of delen ervan te kunnen wijzigen of beëindigen.

Websites en diensten van derden

De website, de dienst of de applicatie kan links (bijvoorbeeld hyperlinks of banners) bevatten naar of gebruik maken van de websites en diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door vindHet.be (bijvoorbeeld Google Maps API).

vindHet.be heeft geen controle over en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, de beleidsregels, de gebruiksvoorwaarden of de werkwijzen van welke website of dienst van een derde dan ook. In voorkomend geval bent u daarom onderworpen aan de beleidsregels en de gebruiksvoorwaarden van toepassing voor deze derden.

In geval u gebruik maakt van de dienst of applicatie waarin diensten van Google verwerkt zijn (bijvoorbeeld Google Maps API), aanvaardt u gebonden te zijn door de Gebruiksvoorwaarden van Google.

Door het gebruiken van de website, de dienst of de applicatie vrijwaart u vindHet.be uitdrukkelijk voor elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van welke website of dienst van een derde dan ook, waartoe toegang wordt verleend via de website, de dienst of de applicatie of die daarin verwerkt zijn.

De bezoeker vrijwaart vindHet.be dan ook voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door:

 1. het aangaan van een overeenkomst op basis van een Zoekertje; en
  b. het gebruik van via de website aangeboden producten of diensten.

Klachtenregeling

In geval van klachten over de werking van de dienst kan de bezoeker vindHet.be via e-mail (info@vindhet.be ) contacteren. Klachten dienen door de bezoeker binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen 2 maanden, na het vaststellen van een gebrek met betrekking tot de dienst, aan vindHet.be meegedeeld te worden.

Klachten moeten zo volledig mogelijk en duidelijk omschreven worden ingediend. Bij het indienen van uw klacht dient u het woord “Klacht” op te nemen in het veld voorbehouden voor een omschrijving van uw vraag in het contactformulier of in de titel van uw e-mail.

Na melding van de klacht zal de goede ontvangst van uw klacht door vindHet.be bevestigd worden en zal u binnen vijf werkdagen worden ingelicht over de termijn waarbinnen u van ons een voorstel tot oplossing van het probleem zal ontvangen. Wij zullen ernaar streven om ingediende klachten zo spoedig mogelijk op te lossen.

Overige bepalingen

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing mondelinge overeenkomsten hebben geen rechtskracht.

Indien vindHet.be één of meer bepalingen van de gebruiksvoorwaarden niet dadelijk afdwingt, kan daaruit geen afstand van recht worden afgeleid.

Indien één of meer bepalingen van de gebruiksvoorwaarden nietig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

De gebruiksvoorwaarden en de zoekertjesovereenkomst vormen de hele overeenkomst tussen vindHet.be en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De gebruiksvoorwaarden en de overeenkomsten die volgen uit alle diensten van vindHet.be en eventuele daaruit voortvloeiende geschillen worden beheerst door en geïnterpreteerd conform het Belgisch recht.

Alle eventuele geschillen die uit deze overeenkomsten voortvloeien, zullen wij minnelijk trachten op te lossen alvorens deze voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechtbank.

8.5 Voor vragen over het gebruik en de werking van de dienst, kunnen bezoekers vindHet.be via e-mail  info@vindhet.be contacteren.

Bijzondere Gebruiksvoorwaarden

 Algemeen

Voor de categorieën “betaalde Zoekertjes” gelden er bijzondere gebruiksvoorwaarden (de “Bijzondere Gebruiksvoorwaarden”).

De Bijzondere Gebruiksvoorwaarden genieten voorrang op de overeenstemmende bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden, die aanvullend van toepassing blijven.

Betaalde zoekertjes

Een gebruiker heeft de mogelijkheid Zoekertjes, mits betaling van een tarief (“Zoekertjestarief”), te promoten (“Betaalde Zoekertjes”). In geval van Betaalde Zoekertjes komt de Zoekertjesovereenkomst tot stand op het ogenblik dat de betaalprocedure op de Website van de betrokken Payment Service Provider is voltooid.

De Gebruiker beschikt, afhankelijk van de gekozen promotie, wel of niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Een gebruiker kan, door betaling van een Zoekertjestarief, éénmalig voor elke afzonderlijke betaling, zijn Zoekertje bovenaan de lijst met Zoekertjes plaatsen (het “Omhoog plaatsen”). Het Omhoog plaatsen van een Zoekertje gebeurt na betaling van het Zoekertjestarief. Het kan enkele minuten duren vooraleer een Zoekertje Omhoog geplaatst wordt.

vindHet.be kan de Zoekertjestarieven van de Betaalde Zoekertjes te allen tijde wijzigen.

Indien de gebruiker zijn Zoekertje omhoog plaatst of door middel van een andere beschikbare promotie doet opvallen en dit Zoekertje niet aan de (bijzondere) gebruiksvoorwaarden voldoet, kan het betrokken Zoekertje verwijderd worden. De gebruiker heeft in dit geval geen recht op teruggave van het Zoekertjestarief van het Betaalde Zoekertje.

Bij technische storingen, zoals het niet beschikbaar zijn van de website, of bij andere gevallen van overmacht is vindHet.be niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet kunnen tonen van Betaalde Zoekertjes. De Gebruiker heeft in dit geval geen recht op teruggave van het Zoekertjestarief van het Betaalde Zoekertje.